Privacyverklaring

Please enable the breadcrumb option to use this shortcode!

Privacyverklaring Wagner Group bv

Inleiding

Dit is de privacyverklaring van Wagner Group bv (hierna Wagner) en al haar onderliggende bv’s: Wagner Group | Social Capital bv, Wagner Group | Graduate School bv, Wagner Group | Post Graduate Education bv, Wagner Group | Associates bv en Wagner Group | Advisory & Development bv.

In deze verklaring verschaft Wagner informatie over de persoonsgegevens die worden verwerkt van betrokkenen in het kader van de dienstverlening en websites van Wagner. Wagner gaat zorgvuldig met jouw gegevens om en zorgt ervoor dat elke verwerking voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 29 augustus 2018. Wagner behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Jou wordt dan ook aangeraden deze verklaring met enige regelmaat te raadplegen.

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Wagner verzamelt en verwerkt van betrokkenen in het kader van diensten in haar adviespraktijk, als ontwikkelpartner of opleider en bij het bezoeken van onze websites.

Door het afnemen van onze diensten, het deelnemen aan opleidingsactiviteiten en het bezoeken van onze websites geef jij toestemming aan Wagner om jouw persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring te verwerken.

Als jij jonger bent dan 16 jaar, mag je slechts persoonsgegevens aan Wagner verstrekken indien één van jouw ouders of een wettelijke vertegenwoordiger die deze privacyverklaring heeft gelezen ons hiervoor namens jou toestemming geeft. Wij verzoeken jou daarom geen gegevens aan ons te verstrekken indien jij nog geen toestemming hebt gekregen.

Op onze website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacy bescherming van deze websites. Wij adviseren jou dan ook om altijd de privacy statement van de betreffende website te lezen.

Wie is verantwoordelijk voor jouw gegevens?

Wagner Group bv gevestigd aan Hoge der A 18 in Groningen (9712 AD) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 02042021 is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Wagner heeft een functionaris voor de gegevensbescherming aangesteld. De functionaris voor de gegevensbescherming ziet erop toe dat de verwerking plaatsvindt in overeenstemming met de wet- en regelgeving. Contactgegevens functionaris: office@wagner.nl of +31 (0)85 016 1300.

Welke gegevens verwerken wij en voor welk doel?

In het kader van de dienstverlening van Wagner, of wanneer jij anderszins contact hebt met Wagner, bijvoorbeeld via e-mail of via het contactformulier op de website van Wagner, legt Wagner de door jou, of door jouw werkgever, opgegeven gegevens vast.

Wagner bewaart en verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die door jou of jouw organisatie worden opgegeven. Het gaat dan onder ander om naam, adres en overige contactgegevens, gegevens met betrekking tot de dienstverlening waarin jij interesse hebt getoond en/of hebt afgenomen dan wel op opleidingsactiviteiten waaraan jij hebt deelgenomen en jouw betalingsgegevens. Daarnaast kunnen gegevens worden verwerkt inzake jouw intake/toelating, persoonlijkheidstest, aanwezigheid, behaalde studie- en of examenresultaten en (tussentijdse) evaluatie. Er kan tevens sprake zijn van het verwerken van foto’s.

Wagner informeert geïnteresseerden over haar dienstverlening door middel van een nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee jij, jezelf kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Wagner gebruikt jouw gegevens onder andere voor:

Opleidingen en opdrachten

 • Het uitvoeren van alle werkzaamheden die verband houden met jouw deelname aan een opleiding, training, masterclass, kennisbijeenkomst of een andere door Wagner aangeboden activiteit;
 • Het uitvoeren van door jou verstrekte (advies) opdrachten aan Wagner;
 • Identificatie van aangemaakte accounts en de beveiliging hiervan (Kennisplatform);
 • Het uitvoeren van analyses ter verbetering van onze dienstverlening;
 • Diplomering, certificering en accreditatie;
 • De opname van jouw diplomering in externe registers (zoals: DUO en CPION);
 • Voor de juiste technische werking, verbetering, juiste koppeling van gegevens en het onderhoud van de websites.
 • Het voldoen aan wet- en regelgeving.

Websites en CRM systeem

Bezoekers

 • IP-adres;
 • Surf- en clickgedrag;
 • Functionele, analytische en tracking cookies;
 • Algemene bezoekgegevens, zoals de meeste bezochte pagina’s;
 • Gegevens contactformulier (naam, e-mailadres, mobiele telefoonnummer en inhoud bericht);
 • Gegevens brochure aanvraagformulier (naam, e-mailadres, mobiele nummer en provincie);
 • Gegevens inschrijfformulier programma (opleiding, training, masterclass, kennisbijeenkomst of een andere door Wagner aangeboden activiteit).

Verzameldoelen

Binnen de websites en het CRM systeem van Wagner worden gebruiksstatistieken geanalyseerd. Het doel hiervan is de inrichting alsmede de beveiliging te optimaliseren voor de bezoekers en/of gebruikers. Aan de hand van deze gegevens kan Wagner de diensten zoveel mogelijk op de behoefte van de bezoekers en/of gebruikers afstemmen. Bezoekers en/of gebruikers worden niet individueel gevolgd bij het surf- en clickgedrag. De gegevens in het contactformulier en brochure aanvraagformulier worden gebruikt ter identificatie en om zo nodig contact op te kunnen nemen met de invuller van het formulier.

Om jouw een goede service te kunnen bieden is het noodzakelijk dat Wagner over bovenstaande gegevens de beschikking heeft. De verstrekking van jouw persoonsgegevens door jou of jouw organisatie aan Wagner is een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst met Wagner te sluiten. Wanneer jij de gegevens niet verstrekt is het helaas niet mogelijk een overeenkomst met Wagner aan te gaan.

Er wordt geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming.

Cookies

Op onze websites maken wij gebruik van (functionele, analytische en tracking) cookies die door jouw browser worden opgeslagen op jouw apparaat, bijvoorbeeld jouw computer, tablet of telefoon.

In deze cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van jouw pc en door jouw aangegeven voorkeuren) om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. Jij kunt jouw browser zo instellen dat jij tijdens jouw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat jij geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat jij geen toegang hebt tot onderdelen van onze website. Wagner maakt geen gebruik van speciale software of cookies om de identiteit of het gedrag van de individuele bezoeker te achterhalen.

Wagner maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe effectief onze Adwords-Advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn en hoe bezoekers onze website gebruiken. De informatie die hiervoor wordt verkregen waartoe het IP-adres behoort, wordt overgebracht naar Google. Deze gegevens worden door Google opgeslagen op servers die in de Verenigde Staten staan. Om hier meer informatie over in te winnen kun jij het privacybeleid van Google nalezen evenals het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Wagner heeft Google Analytics ingesteld aan de hand van de instructies van de Autoriteit Persoonsgegevens. Hierdoor is de invloed op de privacy van onze bezoekers minimaal.

De informatie wordt door Google gebruikt om rapporten over de website aan Wagner te kunnen verstrekken, om te bekijken hoe de website gebruikt wordt en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Deze informatie kan door Google verschaft worden aan derden voor zover derden de informatie namens Google verwerken of wanneer google wettelijk verplicht is tot informatieverschaffing. Wagner heeft hier geen enkele invloed op. Wagner heeft Google geen toestemming gegeven om de verkregen analytics informatie voor andere diensten van Google te gebruiken.

Met jouw toestemming plaatsen wij ‘tracking cookies’ op jouw computer. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina’s jij bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van jouw online gedrag. Dit profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor jou zijn.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens voor deze doelen?

Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang als dat naar het oordeel van Wagner naar de aard van het contact noodzakelijke is voor de uitvoering van haar dienstverlening of zolang de wet dat voorschrijft.
Behaalde resultaten en diploma’s door deelnemers worden permanent bewaard, tenzij jij als deelnemer expliciet hebt verzocht deze te verwijderen (en voor zover dit niet strijdig is met wettelijke verplichtingen).

Welke partijen hebben toegang tot welke gegevens?

Het is mogelijk dat Wagner bij het uitvoeren van zijn diensten bepaalde persoonsgegevens deelt met derde partijen als dit redelijkerwijs noodzakelijk is. Deze partijen zijn:

 • aNewSpring, onderwijsplatform: Toegang voor de duur van het programma.
 • Opleidingslocaties, dieetwensen, informatie over overnachtingen e.d.: Toegang voor de duur van het programma.
 • Accreditering- en certificeringsinstanties: Toegang is oneindig
 • IT-partner voor hosting en onderhoud website, CRM systeem: Toegang tot duur contract.
 • Overige derden voor de uitvoering van de activiteiten van Wagner, zoals drukkerijen, e-mail- en postverwerkers. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten jouw gegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van verwerker voor Wagner en heeft Wagner de vereiste technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat jouw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt.

Met de (externe) partijen die toegang hebben tot persoonsgegevens worden (voor zover mogelijk) de gegevens geanonimiseerd en worden er aparte overeenkomsten gesloten ter waarborging van geheimhouding en rechtmatige omgang met persoonsgegevens.

Wagner zal de persoonsgegevens nooit zonder toestemming verkopen, verspreiden of leasen aan derden die als doel hebben de gegevens te gebruiken voor direct marketing. Uitsluitend indien Wagner hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. Wagner zal in dergelijke gevallen passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat jouw gegevens zo goed mogelijk worden beschermd. Voor zover mogelijk zal Wagner jou hiervan in voorkomend geval in kennis stellen.

Hoe beveiligen wij jouw gegevens?

Wagner gaat uiterst zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Wij hebben verschillende passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik, die gezien de daarmee gemoeide kosten en de aard van de persoonsgegevens redelijk zijn. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging.

Doorgifte buiten de EU

Jouw persoonsgegevens kunnen wel worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte. Dit komt voor in geval van een studiereis naar bijvoorbeeld China, Amerika of Canada. Wagner zal bij doorgifte van jouw persoonsgegevensbuiten de Europese Economische Ruimte passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om adequate bescherming van jouw persoonsgegevens te waarborgen.

Vragen en verzoeken om inzage, correctie en verwijdering

Indien jij bent aangemeld voor een nieuwsbrief bevat elke nieuwsbrief instructies om jezelf hiervoor af te melden.

Jij mag ons te allen tijde inzage verzoeken in jouw persoonsgegevens. Ook kun jij ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Jij hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Heb je toestemming gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens dan heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Ook heb jij het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Als jij klachten hebt over de manier waarop wij met jouw gegevens omgaan, laat ons dit dan weten, zodat wij hier mee aan de slag kunnen. Jij hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen, bezwaren, verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van persoonsgegevens kunnen worden verstuurd naar:

Wagner
T.a.v.: Functionaris Gegevensbescherming
Hoge der A 18, 9712 AD Groningen
office@wagner.nl
+31 (0)85 016 13 00 (voor informatie en vragen)

Waarom kiezen voor Wagner?

 • Onafhankelijk en internationaal georiënteerd
 • Wereldwijde academische partners
 • Sinds 1985
 • Trusted advisor
 • Meer dan 15 erkenningen
 • Rijkserkende instelling voor Hoger Onderwijs

Maak je wereld groter. Je ontmoet bij ons academische kennis. Inspirerende praktijkverhalen. Geaccrediteerde topopleidingen. En misschien wel relaties voor het leven.

Lees meer over Wagner

 

checkOnafhankelijk en internationaal georiënteerd  checkSinds 1985checkTrusted advisorcheckRijkserkende instelling voor Hoger OnderwijscheckMeer dan 15 erkenningen